Wycieczki do Wilna, Grodna, na Litwę, Białoruś, Łotwę, Estonię, Rosję, Ukrainę

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Warunki Umowy

Warunki Umowy

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

I. ZAWARCIE UMOWY

Przed podpisaniem umowy o udział w imprezie organizowanej przez Biuro Turystyczne Sambia Krystyna Prusko zwanego dalej Organizatorem, Uczestnik winien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa stanowiącymi integralną część umowy.

Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania druku umowy przez osobę zgłaszającą udział w imprezie - Uczestnika oraz przedstawiciela Organizatora sprzedającego imprezę.

Warunkiem wpisania na listę uczestników jest, poza zawarciem umowy, wpłata:

I rata: w wysokości 10% wartości imprezy  w dniu podpisania umowy

II rata: 90 – 30 dni przed rozpoczęciem imprezy  – dopłata do 30% wartości imprezy

III rata: 30 dni przed rozpoczęciem – dopłata do całości wartości imprezy

oraz złożenie u Organizatora lub u agenta wypełnionego druku umowy (jeżeli uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia umowa musi być podpisana przez ustawowego opiekuna).

Brak wpłaty należnej kwoty w określonym terminie stanowi podstawę do rozwiązania umowy i wiąże się z prawem potrącenia poniesionych kosztów do wysokości określonej w pkt. II Warunków Uczestnictwa.

Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do realizacji wyjazdu oraz termin dostarczenia ich     do Organizatora. Brak takich dokumentów jest równoznaczny          z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie z winy Uczestnika.

Organizator ma prawo do podniesienia ceny imprezy jeżeli wzrosną koszty imprezy na skutek następujących okoliczności:

- wzrost kosztów transportu,

- wzrost ceł, podatków, opłat lotniskowych, drogowych,

- wzrost kursu walut.

Podniesienie ceny imprezy możliwe jest w okresie do 21-go dnia przed wyjazdem. O podwyższeniu ceny imprezy organizator zawiadamia Uczestnika listem poleconym na adres podany             w  umowie.

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, brak wymaganego minimum uczestników) bez ponoszenia kosztów. Odwołanie            z powodu braku wymaganego minimum uczestników może nastąpić w terminie do 7 dni przed wycieczką. Uczestnikowi nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.

 

II. REZYGNACJA Z IMPREZY

1.        Rezygnacja z imprezy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej i musi zawierać datę jej zgłoszenia u Organizatora

2.        Uczestnikowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty jeżeli rezygnacja lub niemożność wzięcia udziału w imprezie następuje z przyczyn leżących po stronie Organizatora, tj.:

a)      zmiana warunków imprezy (cena, termin, trasa, miejsce        i standard zakwaterowania, środek transportu), rezygnacja     z tych przyczyn może nastąpić w ciągu trzech dni               po otrzymaniu od Organizatora pisemnego zawiadomienia. Brak odpowiedzi w tym terminie uważa się za akceptację zmienionych warunków umowy;

b)      odwołanie imprezy.

3.        Jeżeli Uczestnik rezygnuje z udziału w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie Organizator dokonuje zwrotu wpłaconej na poczet udziału w wycieczce kwoty, po potrąceniu poniesionych przez Organizatora nakładów i kosztów związanych z przygotowaniem imprezy oraz odwołaniem uczestnictwa Klienta w tej imprezie. Rezygnację należy złożyć u Organizatora lub biurze agencyjnym w formie pisemnej.

4.        W przypadku, gdy Klient odstępujący od umowy do dnia poprzedzającego imprezę wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie, która przyjmie obowiązki wynikające z tej umowy, Uczestnik nie ponosi kosztów manipulacyjnych. Zasada nie dotyczy krajów do których obowiązują wizy.


III. UBEZPIECZENIE

1.  Jeżeli w Zgłoszeniu nie zaznaczono inaczej Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. od kosztów leczenia (KL do 10.000 EUR), od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWI – trwały uszczerbek do 7.000 PLN oraz NWS – śmierć 3.500 PLN), bagaż podróżny   (BP – 800 PLN). Jeżeli koszty leczenia nie przekraczają kwoty 100 EUR, to ubezpieczony zobowiązany jest osobiście          je pokryć. Natomiast SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.    po przedłożeniu wszystkich wymaganych dokumentów wypłaci świadczenia z tytułu zwrotu poniesionych kosztów. Jeżeli koszty leczenia przekroczą kwotę 100 EUR to SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. będzie pokrywać je bezgotówkowo. Powyższe warunki ubezpieczenia dotyczą  pobytu tylko poza granicami Polski.

Jeżeli w Zgłoszeniu nie zaznaczono inaczej, uczestnicy               na imprezach krajowych ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków NWI – trwały uszczerbek 5.000 PLN oraz NWS- śmierć 2.500 PLN w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Istnieje możliwość dobrowolnego ubezpieczenia się od kosztów rezygnacji – 2,5% ceny imprezy.

 

IV. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

1.        Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnie obowiązujących dokumentów upoważniających do przekroczenia granic (paszport, wiza, voucher, przy wyjazdach na kolonie          i obozy młodzieżowe aktualnej legitymacji szkolnej).

2.        Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów          i innych przepisów obowiązujących w kraju pobytu, obiektach noclegowych, gastronomicznych, jak również zaleceń pilota       (np. co do miejsca zbiórki).

3.        Uczestnik odpowiada za wyrządzone przez siebie szkody,         za które ma obowiązek zapłacić w miejscu ich powstania             z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.

4.        Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody           w wykonaniu usługi turystycznej, której przyczyny tkwią w sile wyższej i wyłącznym działaniu lub zaniechaniu Uczestnika.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem osób trzecich wskazanych w art. 11a ust.1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych.

5.        Uczestnik ma prawo do odszkodowania ze strony Organizatora  w przypadku gdy poniesie straty finansowe w wyniku nie wykonania lub nienależytego wykonania usług w czasie imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia odpowiedzialności do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta. Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

6.        Reklamacje należy zgłaszać: w trakcie trwania imprezy u pilota wycieczki u Organizatora w formie pisemnej w terminie do 30 dni          od daty zakończenia imprezy

7.        Organizator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej wniesienia: udziela odpowiedzi pisemnej na reklamację, albo informuje pisemnie Klienta o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w tym terminie, podając przyczyny zwłoki oraz przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

8.        Organizator imprezy odpowiada za wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach Turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 55  poz. 578 z późniejszymi zmianami).

9.        Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

10.  Organizator posiada obowiązkową gwarancję ubezpieczeniową nr M 204661 zawartą z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16a. Gwarancja ta obejmuje sytuację, gdy Organizator wbrew obowiązkowi nie zapewni Uczestnikom powrotu do kraju lub nie dokona zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Uczestnik w takiej sytuacji winien niezwłocznie skontaktować się z Gwarantem, który powinien wypłacić zaliczkę lub dokonać zwrotu wniesionych wpłat. W przypadku niewykonania zobowiązań Uczestnik zgłasza wniosek do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Emilii Plater 1,      10-562 Olsztyn.

11.  Wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę będą realizowane.

Opublikowane na stronach internetowych sambia.net.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 


© 2014 Biuro Podróży SAMBIA 

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU
adstat