Wycieczki do Wilna, Grodna, na Litwę, Białoruś, Łotwę, Estonię, Rosję, Ukrainę

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Podróżuję do Słowacji

Podróżuję do Słowacji

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu do 90 dni (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Słowackiej jest paszport bądź dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w  dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości.Po wejściu Polski i Słowacji do obszaru Schengen zniesione zostały kontrole graniczne na polsko-słowackich przejściach granicznych, co jednak nie zwalnia z obowiązku posiadania przy sobie, podczas podróży na Słowację, dokumentu tożsamości – paszportu lub dowodu osobistego.

PRZEPISY CELNE
Zgodne z obowiązującymi w Unii Europejskiej.

PRZEPISY PRAWNE
Powszechny jest zakaz spożywania alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Palenie papierosów w pociągu, autobusie, na przystanku autobusowym, na krytych peronach, w ośrodkach kultury, zamkniętych obiektach sportowych, w przestrzeni publicznej urzędów, sklepów, muzeów, kin itp. zagrożone jest mandatem.
Policja może w dowolnej sytuacji żądać okazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy wylegitymowania się lub braku dokumentów policja ma prawo doprowadzić  osobę legitymowaną na posterunek, gdzie zostanie sprawdzona jej tożsamość.  Cudzoziemcom, którzy nie posiadają przy sobie dokumentów tożsamości grozi kara pieniężna do wysokości 1660,- EUR.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom polskim korzystanie z opieki medycznej na takich samych warunkach, na jakich korzystają z niej obywatele słowaccy. EKUZ nie pokrywa kosztów transportu chorego do Polski.  Podróżującym na Słowację zaleca się wykupienie dodatkowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty pomocy medycznej, udzielonej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty transportu medycznego. 
Słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (Horská záchranná služba) pobiera opłaty za przeprowadzane akcje ratownicze. Opłatom podlega „techniczna“ strona akcji ratowniczej tj. przybycie ratowników na miejsce wypadku, użycie skutera śnieżnego, samochodu lub helikoptera. Natomiast pomoc medyczna jest w tych przypadkach udzielana bezpłatnie. Koszty pomocy ponoszą także narciarze, jeżeli odnieśli obrażenia poza wyznaczonymi trasami narciarskimi.Pokrycie kosztów akcji poszukiwawczych i ratowniczych gwarantują tylko specjalistyczne ubezpieczenia wykupione w polskich lub słowackich  firmach ubezpieczeniowych, które obejmują turystykę górską, wspinaczkę, alpinizm itp. Uzyskanie bezpłatnej pomocy medycznej wymaga przedłożenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

SZCZEPIENIA
W Republice Słowackiej nie występuje zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne, wobec czego nie są wymagane dodatkowe szczepienia.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW. 
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest wymagane. „Zielona karta" nie jest dokumentem obowiązkowym przy wjeździe samochodem na Słowację.
W sytuacji  braku naklejki „PL" policja drogowa może nałożyć mandat. Naklejka nie jest wymagana jeżeli pojazd  jest wyposażony w tablice rejestracyjne z oznaczeniami Unii Europejskiej.
Pieszy ma bezwzględnie prawo pierwszeństwa na przejściu dla pieszych. Obowiązuje jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa (także na tylnych siedzeniach) oraz zakaz używania telefonu komórkowego przez kierowcę w trakcie jazdy.
Obowiązują opłaty  za przejazd  słowackimi autostradami i drogami ekspresowymi (a dla samochodów ciężarowych także  drogami I klasy). W przypadku pojazdów  o masie całkowitej do 3,5 tony  obowiązują  nalepki autostradowe („winiety”), które należy wykupić, w zależności od okresu ważności, w następującej wysokości ( w 2011 roku) :

 • nalepka tygodniowa (ważna  7 dni) – 7,00 euro,
 • nalepka miesięczna  – 14,00 euro,
 • nalepka roczna  (ważna  do końca stycznia roku następnego)  – 50,00 euro.

Dla samochodów osobowych z przyczepami kempingowymi, których masa przekracza 3,5 tony obowiązuje dodatkowa nalepka (winieta) naklejona na samochód ciągnący przyczepę. Nalepki można kupić na przejściach granicznych, większych stacjach benzynowych i w urzędach pocztowych. Wysokość mandatu za brak nalepki stanowi 10-krotność opłaty rocznej.
Z dniem 1 stycznia 2010 r. został wprowadzony w Słowacji elektroniczny  system pobierania opłat drogowych dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towarów oraz pojazdów umożliwiających przewóz  więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, który zastąpił system nalepek. Wymienione pojazdy muszą być wyposażone w urządzenie do elektronicznego poboru opłat, które zapewnia rejestrację liczby przejechanych kilometrów  po płatnych odcinkach, a następnie obliczenie ceny opłaty drogowej.  Szczegółowe informacje o elektronicznym systemie opłat drogowych znajdują się m.in. w języku polskim na portalu internetowym www.emyto.sk.   
Kierowcy wymienionych pojazdów, którzy nie posiadają  urządzenia elektronicznego do poboru opłat  lub uiszczonej opłaty drogowej za przejazd podlegają karze  w wysokości 700 euro.

Główne zasady ruchu drogowego

 • Dozwolona maksymalna prędkość w terenie zabudowanym - 50 km/h, poza terenem zabudowanym - 90 km/h i na autostradzie - 130 km/h.
 • Przez cały rok obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania.
 • Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy: 0,00 promila. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.
 • Obowiązkowe jest przewożenie dzieci do lat 12 w fotelikach samochodowych.
 • Opony zimowe, które są obowiązkowe podczas jazdy po zaśnieżonej powierzchni, muszą mieć bieżnik o głębokości min. 3 milimetrów.

Pojazd należący do cudzoziemca powinien  być wyposażony na terenie Słowacji w apteczkę o zawartości zgodnej z wymogami kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany.  Jednakże w Polsce posiadanie apteczki, w myśl obowiązującego prawa, nie jest obowiązkowe (oprócz autobusów i taksówek), jak również nie ma przepisów odnośnie ich wyposażenia.   
Zawartość apteczki pierwszej pomocy, która jest uznawana za standard europejski określa norma DIN 13164, nie odbiegająca od norm słowackich. Ponadto według przepisów słowackich pojazd powinien być wyposażony w: trójkąt ostrzegawczy, gaśnicę, kamizelkę odblaskową, linkę holowniczą, koło zapasowe, podnośnik, zapasowe żarówki i bezpieczniki elektryczne.
Uwaga: Kierowcom, którzy nie zapłacą na miejscu nałożonego  mandatu, policja zgodnie z obowiązującymi przepisami słowackimi,  zatrzymuje prawo jazdy na okres do 15 dni, w ciągu których powinni uiścić mandat. Po zapłaceniu mandatu można zatrzymane prawo jazdy odebrać osobiście na posterunku Policji okazując dowód wpłaty.  Wobec kierowców, którzy w ciągu 15 dni nie uiszczą mandatu, wszczynane jest postępowanie administracyjne zakończone wydaniem postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy do czasu opłacenia kary. Nałożony mandat w myśl słowackich przepisów nie może zostać obniżony lub anulowany. 

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń w poruszaniu się po kraju. Turyści i taternicy wędrujący w wysokich partiach gór zobowiązani są zgłosić trasę, przewidywany czas wyprawy w góry i czas powrotu np. w schronisku lub placówce HZS (Horská záchranná služba). Brak zgłoszenia się po powrocie przez dłużej niż 6 godzin uznawany jest za bezpośrednią prośbę o pomoc. W przypadku akcji ratowniczej poszukiwani ponoszą jej koszty, chyba że mają specjalne, komercyjne ubezpieczenie. Należy bezwzględnie przestrzegać okresów zamknięcia tras i szlaków turystycznych dla turystów - od 1 listopada do 15 czerwca. Podróżujący koleją, mogą wykupić bilet również w pociągu, jednakże  w tym przypadku muszą zgłosić brak biletu konduktorowi natychmiast po wejściu do wagonu.

BEZPIECZEŃSTWO
Nie istnieje szczególne zagrożenie przestępczością.

OBYCZAJE
Nie istnieją szczególne normy prawne lub zwyczajowe, których nieprzestrzeganie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych.

PRZYDATNE INFORMACJE:

 • Na terenie Słowacji działa kilkadziesiąt punktów Western Union, które umożliwiają błyskawiczne przekazanie pieniędzy z Polski. Usługi tego rodzaju świadczą również banki, punkty wymiany walut, biura turystyczne itp. Część punktów czynna jest w soboty i niedziele, natomiast punkty działające w hotelach czynne są zazwyczaj całodobowo. Wiele kantorów i niektóre banki wymieniają również złotówki.
 • Należy zwrócić uwagę na zasady korzystania z komunikacji miejskiej.
  Bilety zniżkowe przysługują tylko uczniom słowackich szkół oraz studentom studiującym na słowackich wyższych uczelniach. Do biletów zniżkowych uprawnieni są inwalidzi posiadający stały pobyt na terenie Słowacji i posiadający stosowną słowacką legitymację. Polskie dokumenty nie są honorowane.
 • Telefony alarmowe: zintegrowany system ratunkowy 112, policja 158, straż miejska (Mestská polícia – cała Słowacja) 159 (bezpłatny), pogotowie ratunkowe 155, straż pożarna 150, informacja o numerach telefonów na terenie całej Słowacji 1181, górskie pogotowie ratunkowe HZS 18300.
 • Bezpłatne (na koszt abonenta) połączenie do Polski: Poland-Direct 0800 00 48 00.
 • Numer kierunkowy na Słowację : 00421, numer kierunkowy do Bratysławy dodatkowo 2, a w przypadku telefonowania na terenie Słowacji kierunkowy do Bratysławy 02.

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się zostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Informacje zaczerpnięte ze strony http://www.msz.gov.pl
 

Opublikowane na stronach internetowych sambia.net.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 


© 2014 Biuro Podróży SAMBIA 

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU
adstat