Wycieczki do Wilna, Grodna, na Litwę, Białoruś, Łotwę, Estonię, Rosję, Ukrainę

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Podróżuję do Estonii

Podróżuję do Estonii

PRZEPISY WJAZDOWE
Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego. Po przystąpieniu nowych krajów UE do układu Schengen, zniesiono w tej części kontynentu europejskiego kontrole paszportowe na granicach we­wnętrznych lotniczych, lądowych oraz morskich. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest paszport lub dowód osobisty. Przed wyjaz­dem należy upewnić się, czy posiadany dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na potwier­dzenie tożsa­mości. Przypominamy o BEZWZGLĘDNYM obowiązku posiadania dokumentu podróży przez podróżujące dzieci.
W przypadku pobytu nieprzekraczającego 90 dni w okresie 180 dni obywatelom UE przysługuje prawo pobytu w Estonii bez żadnych dodatkowych warunków i formal­ności – poza koniecznością posiadania ważnego doku­mentu tożsamości tj. paszportu lub dowodu osobistego. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje również członkom rodziny obywatela UE, niezależnie od ich przynależności państwowej. Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekro­czenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bez­pie­czeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

MELDUNEK
Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzo­ziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

PRZEPISY CELNE
Wewnątrz Unii Europejskiej nie ma granic celnych. Ograniczenia dotyczące wwozu ilości zakupionych i prze­wożonych towarów przeznaczonych do użytku osobistego i niepodlegających odsprzedaży, zgodne są z prawodawstwem unijnym. Szczegółowe informacje dotyczące limitów znajdują się na stronie estońskiej izby celnej: http://www.emta.ee/index.php?id=1110
Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą przewozić wyrobów alkoholowych ani tytoniowych. Polscy turyści, podob­nie jak obywatele innych krajów UE, nie mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT od towarów zakupio­nych w krajach unijnych.
Przywóz zwierząt domowych do Estonii jest dozwolony jeśli zwierze posiada chip lub tatuaż, pasz­port i szczepienie przeciwko wściekliźnie. Aktualny rejestr i adresy polskich lekarzy weterynarii uprawnionych do wystawiania pasz­portów znajdują się na stronie internetowej www.vetpol.org.pl Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Obywatele polscy mogą przywozić do oraz wywozić z Estonii broń w celach sportowych i/lub łowieckich. Niezbędne jest posia­danie Europejskiej Karty Broni Palnej wydanej przez państwo człon­kowskie, wpisanie do niej broni oraz uwiarygodnienie powodu podróży z bronią lub zaświad­czenie wydane przez właściwego konsula.

PRZEPISY PRAWNE
Przestępstwa narkotykowe są karane.

UBEZPIECZENIE
W przypadku przyjazdu do Estonii samo­cho­dem obowiązuje posiadanie ważnego ubezpieczenia komuni­ka­cyjnego (przynajmniej OC). Zalecane jest jednak wykupienie pełnej polisy ubezpieczeniowej, obejmującej również ubez­pieczenie AC i NW, co ma niebagatelne znaczenie w razie naprawy samochodu, holowania lub nieszczęśliwego wypadku.

SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA
Nie ma zagrożenia sani­tarno-epidemiologicznego, nie wymaga się specjalnych szcze­pień. Jedynie w okresie letnim zalecane jest szczepienie prze­ciwko boreliozie (Estonia należy do krajów o podwyż­szonym ryzyku ukąszenia przez kleszcze). Osoby ubezpieczone w pol­skim NFZ podróżujące po Estonii mają prawo korzystać w nagłych przypadkach z publicznej opieki medycznej w ra­mach ubez­pieczenia. Uwaga:Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) umożliwia obywatelom Unii korzystanie z opieki medycznej w Estonii. Upraw­nia ona tylko do korzystania z podstawowych usług medycznych, dlatego wyjeżdżającym za granicę zaleca się wy­ku­pienie dodat­kowych ubezpieczeń prywatnych, które w razie konieczności pokryją koszty leczenia w szerszym zakresie, jak również koszty opieki medycznej w prywatnych szpitalach i klinikach oraz koszty ewentualnego transportu medycznego. Wskazane jest wyku­pienie indywidualnego pakietu ubezpie­cze­niowego, szczególnie od następstw nieszczęśliwych wypad­ków i kosztów leczenia (poza EKUZ). W Estonii obowiązuje częściowa odpłatność za korzystanie z pomocy medycznej oraz odpłatność za lekarstwa. Wydatki te pokrywa pacjent.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Międzynarodowe prawo jazdy nie jest konieczne. Honorowane jest polskie prawo jazdy starego i nowego typu. Możliwa jest zamiana polskiego prawa jazdy na estońskie, jeśli obywatel polski uzyskuje stałe pozwo­lenie na pobyt w Estonii. Kierowcy, którzy wjeżdżają do Estonii nienależącym do nich pojazdem, muszą mieć pełnomocnictwo właściciela pojazdu, w tym również należącego do firmy trans­portowej, lub umowę z firmą leasingową. Z polskimi numerami rejestracyjnymi można jeździć w Estonii do 1 roku, po czym trzeba wystąpić o zmianę numerów na estońskie. Kierowcom zabrania się prowadzenia w czasie jazdy rozmów telefonicznych, jeżeli samochody nie są wyposażone w specjal­ne urządzenia nagłaśniające. Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa dotyczy kierowców i pasażerów. Dzieci do lat trzech muszą być przewożone w specjalnych fotelikach (mocowane na przednim siedzeniu – skierowane w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy, mocowane na tylnym siedze­niu – skierowane w kierunku jazdy). Dzieci do lat 12 mogą podróżować na przednim siedzeniu pasażera również w specjal­nych fotelikach. Przekroczenie dozwolonej prędkości karane jest wysokimi mandatami. Szczególnie surowo karana jest jazda po spożyciu alkoholu. W Estonii obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych po spożyciu alkoholu (limit 0,0 pro­mila alkoholu we krwi oraz w wydychanym powietrzu). Obo­wiązuje jazda ze światłami mijania całą dobę, przez cały rok. W okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje nakaz jazdy na oponach letnich, natomiast w okresie od 1 grudnia do 1 marca nakaz jazdy na oponach zimowych. W Estonii nadal dopuszczalna jest jazda w ogumieniu z kolcami me­talowymi. W okresach przejściowych od 1 października do 30 listopada oraz od 1 marca do 30 kwietnia istnieje możliwość prowadzenia samochodów zarówno na letnich jak i na zimowych oponach. Po zmroku piesi w terenie nie zabudowanym obowiązani są do poruszania się ze światełkami odblaskowymi.
Od 1 sierpnia br., każdy, kto planuje przekroczenie granicy estońsko-rosyjskiej musi zarejestrować się w elektronicznym systemie przekraczania granic. Rezerwacji dokonuje się maksymalnie na 90 dni przed planowanym terminem przekroczeniem granicy za pomocą strony internetowej, telefonicznie, sms bądź bezpośrednio na przejściu granicznym wykorzystując samoobsługowe stanowisko rezerwacyjne. Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:https://www.eestipiir.ee/yphis/index.action?request_locale=en

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Nie ma ograniczeń.

BEZPIECZEŃSTWO
Zagrożenie przestępczością utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie, co w Polsce. Najliczniej spotykane wykroczenia lub przestępstwa to kradzieże pie­niędzy i dokumentów oraz pobicia (szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są osoby poruszające się samotnie po mieście oraz osoby po spożyciu alkoholu). W ostatnich latach nie odnotowano zagrożenia terrorystycznego.

ŚWIĘTA
Ustawowo wolne od pracy dni to: 1 stycznia – Nowy Rok, 24 lutego – Dzień Niepodległości, Wielki Piątek, Wielka Sobota, 1 maja – Dzień Wiosny, Wniebowstąpienie Pańskie, 23 czerwca – Dzień Zwycięstwa, 24 czerwca – Jaanipäev (Dzień Św. Jana), 20 sierpnia – Dzień Ogłoszenia Niepodległości, 24-26 grudnia – Boże Narodzenie.

PRZYDATNE INFORMACJE:

  • Kontakt z Policją zarówno z telefonu stacjonarnego, jak i ko­mórkowego - 110,.
  • Zintegrowany numer alarmowy - 112.
  • Waluty obce ( w tym PLN) można wymieniać w banku lub kantorze. Powszechnie stosowane są karty kre­dytowe i bankomatowe.
  • W przypadku przekroczenia przepisów o ruchu drogowym po­licja w Estonii stosuje zasadę „zero tolerancji” wobec sprawców.
  • W Estonii działa dobrze rozbudowana sieć ogólnie dostępnych punktów internetowych, a w wielu z nich oraz w centrach handlowych oferuje się bezprzewodową łączność internetową typu WiFi.
  • Różnica czasu w porównaniu z czasem polskim wynosi +1 godzina

Podczas planowania podróży do opisanego powyżej kraju, zalecamy zapoznanie się zostrzeżeniami dla podróżujących, zawierającymi najnowsze informacje istotne dla bezpieczeństwa obywateli polskich na świecie.

Informacje zaczerpnięte ze strony http://www.msz.gov.pl


Opublikowane na stronach internetowych sambia.net.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 


© 2014 Biuro Podróży SAMBIA 

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU
adstat