Wycieczki do Wilna, Grodna, na Litwę, Białoruś, Łotwę, Estonię, Rosję, Ukrainę

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Białoruś bez wizy

Białoruś bez wizy

Ceny: 


50 zł/os. + ubezpieczenie Białoruskie ok. 10 zł/os.

 


Szczegóły:

Zgodnie z DEKRETEM PREZYDENTA REPUBLIKI BIAŁORUŚ z dnia 26 grudnia 2017 r. Nr 462 „O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców”
 
1.Bezwizowy tryb czasowego pobytu w celach turystycznych w Republice Białoruś działa na terenie:
 
- Obwód brzeski i część obwodu grodzieńskiego (strefa turystyczno-rekreacyjna "Brześć"):
• m. Brześć
• Obwód brzeski
• Rejon żabinecki
• Rejon kamieniecki
• Rejon prużański
• Rejon świsłocki (obwód grodzieński)
 
- Rejon grodzieński (park turystyczno-rekreacyjny "Kanał Augustowski"): 
• Grodno
• Rejon grodzieński
2. Bezwizowy tryb czasowego pobytu w celach turystycznych jest możliwy na okres do dziesięciu dni.
 
3. Bezwizowy tryb wjazdu do Republiki Białoruś, wyjazdu z Republiki Białoruś działa przez państwową granicę Republiki Białoruś: 
 
- na drogowych przejściach granicznych: 
• Brześć (Terespol),
• Domaczewo (Sławatycze),
• Piszczatka (Połowce),
• Bruzgi (Kuźnica Białostocka),
• Przewałka (Rajgardas)

 
- na kolejowych przejściach granicznych: 
• Brześć (Terespol)*
• Grodno (Kuźnica Białostocka)**
 
- na uproszczonych przejściach granicznych: 
• Piererow (Białowieża) – jest przeznaczone do przejścia na piechotę albo rowerami
• Leśna (Rudawka) – działa od 28 kwietnia do 1 października w godzinach od 8.00 do 20.00, jest przeznaczone do przejścia kajakami, na piechotę albo rowerami
• Przywałka (Szwiandubre) – działa od 28 kwietnia do 1 października w godzinach od 8.00 do 20.00, jest przeznaczone do przejścia kajakami
 
- na lotniczych przejściach granicznych: 
• Brześć
• Grodno
______________________________

* Do kolejowego punktu granicznego Brześć (Terespol) należy przejście graniczne przez stację kolejową Brześć Wschodni dzielnicy centralnej, m. Brześć. 
** Do kolejowego punktu granicznego Grodno (Kuźnica Białostocka) należy przejście graniczne przez stację kolejową Grodno, Grodno.

4. Okres pobytu obywateli w ramach ruchu bezwizowego wjazdu do Republiki Białoruś i wyjazdu z Republiki Białoruś wynosi termin tura, który realizuje się przez touroperatora zapewniającego usługi na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski" i posiadającego certyfikat zgodności. Przy nabyciu przez obywateli dodatkowych usług turystycznych
* okres pobytu się przedłuża. Termin tura, w tym jego przedłużenie, nie może przekraczać okresu pobytu czasowego (dziesięć dni).
______________________________

* Do dodatkowych usług turystycznych należą usługi turystyczne, nabycie których w ramach tura powoduje zwiększenie okresu pobytu obywateli (dodatkowe noclegi w hotelu lub podobnych lokacjach, dodatkowe wycieczki, transfer i inne usługi).
 
5. Podstawą do bezwizowego wjazdu do Republiki Białoruś, wyjazdu z Republiki Białoruś i czasowego pobytu na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski", w tym w obrębie pogranicza i strefy granicznej, są dokumenty zapewniające obywatelom prawo na indywidualne lub grupowe zwiedzanie strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski". Wycieczkę do strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć", parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski" dla obywateli organizują touroperatorzy Republiki Białoruś (wydawanie dokumentów na grupowe lub indywidualne zwiedzanie) z certyfikatem zgodności. 
 
6. Cudzoziemiec, który zamierza zwiedzić strefę turystyczno-rekreacyjną "Brześć" lub park turystyczno-rekreacyjny "Kanał Augustowski" w ramach ruchu bezwizowego wjazdu do Republiki Białoruś i wyjazdu z Republiki Białoruś ma obowiązek posiadać: 
-ważny paszport lub inny dokument go zastępujący przeznaczony do wyjazdu za granicę i wydany przez właściwy organ państwa, którego jest obywatelem lub organizacją międzynarodową
- dokument uprawniający do indywidualnego lub grupowego zwiedzania strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski", który wydawany jest przez touroperatora posiadającego certyfikat zgodności. 
- ubezpieczenie zdrowotne działające na terenie Republiki Białoruś:

 Obecność umowy ubezpieczenia z zagraniczną firmą ubezpieczeniową może być potwierdzona za pomocą polisy ubezpieczeniowej, karty ubezpieczenia lub innego dokumentu zawierającego powyższą informację o umowie ubezpieczenia".
 
Wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia z zagraniczną firmą ubezpieczeniową: 
• zawierać nazwę zagranicznej firmy ubezpieczeniowej i wskazanie miejsca jej przebywania, numery telefonów zagranicznej firmy ubezpieczeniowej oraz nazwisko, imię własne, imię patronimiczne (jeżeli występuje) cudzoziemca;
• rozpowszechniać swoje działania na terytorium Republiki Białoruś;
• działać w ciągu okresu czasowego pobytu lub czasowego mieszkania cudzoziemca w Republice Białoruś;
• zapewniać sumę ubezpieczenia nie mniej niż 10 000 euro;
 
Przy wjeździe uzyskać i wypełnić formularz karty migracyjnej zgodnie z wymaganiami, które mają być przedstawione do porządku jej wypełnienia (podane są na odwrocie części "A" karty migracyjnej). Karta wraz z dokumentem do wyjazdu za granicę przedstawia się pracownikowi organów straży granicznej w punkcie kontrolnym na granicy. Pracownik organów straży granicznej w karcie migracyjnej i dokumencie do wyjazdu za granicę umieszcza znak o wjeździe cudzoziemca na terytorium Republiki Białoruś. Cudzoziemcowi się wraca część "B" karty migracyjnej, którą jest on zobowiązany oddać przy wyjeździe z Republiki Białoruś urzędnikowi organów straży granicznej Republiki Białoruś podczas przejścia kontroli granicznej w punkcie granicznym na państwowej granicy Republiki Białoruś.

7. Zarządzenie Nr 462 "O ustanowieniu bezwizowego wjazdu i wyjazdu cudzoziemców"  weszło w życie 1 stycznia 2018 r.

8. Za wypełnienie i (lub) wydawanie dokumentów na prawo wizyty opłata nie jest pobierana. Niniejszy dokument  wypełnia się i wydaje cudzoziemcowi w przypadku nabycia u touroperatora Republiki Białoruś pakietu usług turystycznych (do usług turystycznych należą: noclegi w hotelu lub podobnym lokalu, wycieczki, transfer i inne usługi (zwiedzanie muzeów, bilety do teatru, kina, organizacja odżywienia, bilety na różne atrakcje i ośrodki sportowe i inne). Liczba usług turystycznych, termin tura (termin czasowego pobytu bez wizy, ale nie więcej niż dziesięć dni) i inne szczegóły tura są omawiane bezpośrednio pomiędzy cudzoziemcami, którzy chcą zwiedzić bez wizy strefę turystyczno-rekreacyjną "Brześć" lub park turystyczno-rekreacyjny "Kanał Augustowski" i touroperatorem Republiki Białoruś posiadającym certyfikat zgodności).
 
9. Cudzoziemiecy zapewniają touroperatorom  Republiki Białoruś świadczącym usługi turystyczne na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski" w formie elektronicznej lub pisemnej informacje, w których są podane: 
- nazwisko, imię własne, imię patronimiczne (jeżeli występuje),
- dzień, miesiąc, rok urodzenia,
- obywatelstwo,
- seria, numer dokumentu dla wyjazdu za granicę,
- płeć,
- dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu komórkowego),
- data planowanego wjazdu dla zwiedzania strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski". 
Jeżeli rzeczywisty wjazd nie został zrealizowany po upływie dziesięciu dni z dnia planowanego wjazdu dokument na prawo wizyty traci ważność.
 
10. Cudzoziemcy znajdujący się na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć",  parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski", którzy utracili dokument na prawo wizyty zwracają się do touroperatora biura podróży, który dostarczył usługi turystyczne, w celu uzyskania duplikatu tego dokumentu.
 
11. Obywatele znajdujący się na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć",  parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski" , którzy utracili dokument do wyjazdu za granicę zwracają się do najbliższego organu spraw wewnętrznych.
 
12. Do rejestracji przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny państwa, którego obywatelem jest turysta zagraniczny, dokumentu do wyjazdu z Republiki Białoruś na podstawie wyników kontroli przez organ spraw wewnętrznych wydaje się zaświadczenie potwierdzające tożsamość obywatela.
 
13. Obywatele wjeżdżający do Republiki Białoruś na podstawie dokumentu na prawo wizyty mają obowiązek przebywać tylko na terenie strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski". 
 
14. Obywatele, którzy zwiedzili strefę  turystyczno-rekreacyjną "Brześć", park turystyczno-rekreacyjny "Kanał Augustowski"  muszą wyjechać z Republiki Białoruś przed upływem okresu pobytu tura realizowanego.
 
15. W przypadku klęsk żywiołowych, awarii lub sytuacji nadzwyczajnych o charakterze naturalnym i technogennym, choroby lub stanu zdrowia, innych nieprzewidzianych okoliczności,  które uniemożliwiają wyjazd cudzoziemca z Republiki Białoruś przed upływem okresu pobytu, cudzoziemiec lub jego przedstawiciel zwraca się do najbliższego organu spraw wewnętrznych Republiki Białoruś z wnioskiem o przedłużeniu okresu pobytu czasowego i rejestracji. W przypadku przedłużenia okresu czasowego pobytu organ spraw wewnętrznych Republiki Białoruś wydaje cudzoziemcowi wizę na wyjazd z Republiki Białoruś. Wyjazd cudzoziemców z Republiki Białoruś, o których mowa w niniejszym punkcie, odbywa się przez dowolne przejście graniczne Republiki Białoruś.

16. Kontrola za pobytem cudzoziemców w Republice Białoruś, którzy wjeżdżają na podstawie dokumentu na prawo wizyty jest prowadzona przez organy spraw wewnętrznych Republiki Białoruś, organy straży granicznej Republiki Białoruś, bezpieczeństwa państwowego Republiki Białoruś i Ministerstwo spraw zagranicznych. Przy ustaleniu cudzoziemców, którzy opuścili terytorium strefy turystyczno-rekreacyjnej "Brześć" lub parku turystyczno-rekreacyjnego "Kanał Augustowski" albo uniknęli od wyjazdu z Republiki Białoruś w terminie wyznaczonym za pomocą organów spraw wewnętrznych Republiki Białoruś, straży granicznej Republiki Białoruś, bezpieczeństwa państwa Republiki Białoruś, na podstawie ich kompetencji rozpatrywa się pytanie o przyciągnięciu cudzoziemców i osób bez obywatelstwa do odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie ustawodawstwa o sytuacji prawnej cudzoziemców i osób bez obywatelstwa w Republice Białoruś.
Opublikowane na stronach internetowych sambia.net.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.


 


© 2014 Biuro Podróży SAMBIA 

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU
adstat